Odbiór UDT

Każdy, kto ma do czynienia z wózkami widłowymi, musi borykać się z wymaganiami stawianymi tym maszynom przez Urząd Dozoru Technicznego. Istnieje mnogość przepisów i warunków, które trzeba brać pod uwagę, i które są niezbędne do wywiązania się z narzuconymi obowiązkami. Chcemy pomóc naszym klientom w gładkim prowadzeniu swojej działalności nie tylko pod względem serwisu wózków widłowych, ale także przygotowujemy wasze maszyny do odbioru UDT.

W tym miejscu zebraliśmy także garść przydatnych informacji dotyczących przygotowań po stronie właściciela wózka widłowego.

Konserwacja wózków widłowych

Konserwacja wózków widłowych powinna być przeprowadzona w sposób, który umożliwia ich odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Przed odbiorem przez UDT przygotowujemy wózek pod względem technicznym.
 • Do Państwa rąk zostanie również oddana pełna dokumentacja techniczno ruchowa wózka widłowego.
 • Na życzenie klienta nasz konserwator wózków widłowych może być obecny podczas odbioru technicznego przez UDT.
 • Pomagamy także przy procedurach przedłużających badania na kolejny rok, przy zmianie właścicieli lub miejsca eksploatacji.
 • Wykonujemy ocenę resursu wózka (czyli ocenę stopnia zużycia wózka widłowego) i sporządzamy odpowiednią dokumentację dla UDT.

Ważne informacje dot. dozoru wózków widłowych

 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.
 • Zgodnie z art.14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

Wymagania względem właściciela wózka widłowego

UDT narzuca pewne wymagania właścicielom wózków widłowych, po których spełnieniu urządzenie może być eksploatowane. Każdy wózek widłowy powinien być przez właściciela:

 • Zgłoszony do UDT w formie wykazu celem jego rejestracji.
 • Posiadać niezbędną dokumentację techniczną.
 • Być w stanie umożliwiającym jego rejestrację.
 • Posiadać Dziennik konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka.
 • Wykonywać konserwację wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.

Wózek widłowy, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinien być wycofany z eksploatacji lub ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw.

Konserwacje wózków widłowych odebranych przez urząd dozoru technicznego, może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.

W celu zgłoszenia wózka widłowego do badania technicznego, użytkownik musi przedłożyć następujące dokumenty do UDT:

 • znak jakości „B” lub certyfikat pochodzenia
 • tabelę z parametrami technicznymi wózka
 • schemat instalacji hydraulicznej
 • schemat instalacji elektrycznej
 • charakterystyka układu podnoszenia
 • DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wózka Widłowego)
 • wniosek o przeprowadzenie badania

Obowiązki właścicieli i użytkowników wózków widłowych

Jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli lub użytkowników wózków widłowych Est prowadzenie Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego. W przypadku posiadaniu lub użytkowania więcej niż jednej maszyny, trzeba zaznaczyć, że dziennik ten musi być prowadzony oddzielnie dla każdego wózka.

Podczas badań technicznych, dokonywanych przez inspektorów UDT, należy okazać dziennik konserwacji wraz z aktualnymi wpisami uprawionego konserwatora, odnośnie przeglądów i napraw.

Przydatne linki:

Strona Urzędu Dozoru technicznego opisująca proces rejestracji urządzeń podlegających dozorowi:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291:rejestracja-urzadzenia&catid=147:ebok

Strona UDT, definicja wózka jezdniowego podnosnikowego podlegającego dozorowi:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=593:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie&catid=160:bok-2

Strona UDT, wózek jezdniowy podnośnikowy, forma dozoru, zakres i terminy badań oraz opłaty:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=598:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-forma-dozoru-zakres-i-terminy-badan-oraz-oplaty&catid=160:bok-2

Strona UDT, wózki jezdniowe podnośnikowe, tryb postepowania przy rejestracji i zmianie właściciela:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=595:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-rejestracja-tryb-postepowania&catid=160:bok-2

Strona UDT, wymagana dokumentacja w przypadku nowych i uzywanych wózków widłowych:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=596:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-rejestracja-wymagana-dokumentacja&catid=160:bok-2

Strona UDT, wózek widłowy jezdniowy, warunki eksploatacji:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=599:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-warunki-eksploatacji&catid=160:bok-2

Dozór Techniczny wózków jezdniowych podnośnikowych – podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 294, poz. 1736), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

Facebook