Kiedy UDT może odmówić dopuszczenia wózka widłowego do użytku?

By wózek jezdniowy podnośnikowy, inaczej wózek widłowy został dopuszczony do eksploatacji, niezbędne jest dokonanie jego rejestracji oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na wykorzystywanie takiego urządzenia technicznego. Decyzja z tym związana może zostać wydana wyłącznie przez właściwy organ dozoru technicznego (UDT).

Co sprawdza UDT przed wydaniem pozwolenia na eksploatację urządzenia technicznego?

Zanik jednak UDT wyda decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, powołany do tego organ przeprowadza kontrolę. Wykonuje na tym etapie kilka czynności, dzięki którym możliwe jest dopuszczenie lub niedopuszczenie danego urządzenia do eksploatacji. Na tym etapie realizowane są następujące sprawdzenia:

  • kontrola kompletności i prawidłowości dokumentów,
  • identyfikacja urządzenia, kontrola jego stanu technicznego oraz oznakowania,
  • weryfikacja zgodności wyposażenia wózka z przedłożoną dokumentacją na miejscu jego eksploatacji,
  • badanie odbiorcze u osoby eksploatującej urządzenie.

Kiedy dozór techniczny może zakończyć się niepowodzeniem?

Pomimo złożenia wniosku o przeprowadzenie badania UDT inspektor może odmówić wykonania niezbędnych czynności. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy stwierdzony zostanie niedostateczny stan przygotowania urządzenia do badania czy niewłaściwe oświetlenie lub występowanie oparów utrudniających widoczność w miejscu sprawdzenia.

By wózek widłowy został dopuszczony do eksploatacji, powinien zostać zgłoszony do UDT w formie wykazu celem jego rejestracji. Poza tym musi być prowadzona dla niego niezbędna dokumentacja techniczna, a w tym Dziennik konserwacji wózka widłowego. Powinien również spełniać określone wymagania techniczne oraz podlegać regularnej konserwacji, wykonywanej przez uprawionego konserwatora.

Facebook