Co zawiera dziennik eksploatacji wózka widłowego?

Każdy właściciel eksploatowanego wózka widłowego powinien posiadać kilka dokumentów, przede wszystkim książkę eksploatacji wózka widłowego, zwaną też księgą rewizyjną, a także dziennik konserwacji wózka widłowego. Pierwszy z wymienionych to właściwie zbiór dokumentów zawierających informacje techniczne, protokoły badań i dokumentację odbiorczą. Znacznie częściej używa się i wypełnia dziennik konserwacji wózka widłowego.

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Dziennik konserwacji wózka widłowego jest zbiorem przeprowadzonych oraz odnotowanych przeglądów i napraw. Zawiera też informacje o wykonanych modernizacjach i wymianach części. Jedno z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego obliguje do prowadzenia dziennika konserwacji „każdego pojazdu jezdniowego unoszącego, należącego do kategorii urządzeń transportu bliskiego”. Za prowadzenie tego dokumentu odpowiedzialny jest konserwator wózków widłowych w danym zakładzie lub serwis wózków widłowych, z którym podjęto współpracę.

Prowadzenie dziennika konserwacji wózka widłowego

Liczba zapisów uzależniona jest od częstotliwości wykonywania przeglądów, które z kolei zależne są od formy dozoru technicznego (pełnego lub ograniczonego). Dziennik konserwacji wózka widłowego ma formę papierową i składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczane są takie informacje  jak:

  • dane pojazdu (producent, typ, numer seryjny, rok produkcji, data pierwszego dopuszczenia, numer ewidencyjny UDT),
  • parametry pojazdu (masa własna, udźwig, wysięg, moment udźwigu, wysokość podnoszenia, kąt obrotu),
  • dane właściciela, osoby odpowiedzialnej za sprzęt, operatorów oraz konserwatora nadzorującego stan techniczny.

W drugiej części znajdują się wpisy, których konserwator dokonuje w trakcie przeglądów. Zawierają:

  • datę wykonania przeglądu,
  • stan licznika (motogodziny),
  • zakres czynności wykonanych w trakcie przeglądu,
  • opinię dotyczącą sprawności pojazdu,
  • datę kolejnego przeglądu.

Dziennik konserwacji należy wypełniać dokładnie i wyraźnie, a także chronić przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

Facebook